luxmed-medica

osoz

pneumo

pzu

stomoz

udostępnianie dokumentacji

udostepnianie-dokumentacjiDokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych. Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych.

Lekarz, pielęgniarka lub położna mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, a uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu. W ten sposób dokumentacja medyczna podlega tajemnicy zawodowej, ponieważ zawiera tego rodzaju dane.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.09.52.417).


Za dokumentację medyczną uważa się:

 • kartotekę pacjenta z wpisami dokonanymi przez lekarzy udzielających świadczeń w ZPOZ MEDICA
 • dokumenty wytworzone w innym zakładzie opieki zdrowotnej, ale włączone do kartoteki pacjenta przez lekarza ZPOZ MEDICA
 • wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych włączone do kartoteki
 • kopie wydanych zaświadczeń lub orzeczeń, jeśli zostaną włączone do dokumentacji przez lekarza
 • karty pacjenta i rodziny prowadzone przez pielęgniarkę lub położną środowiskowo - rodzinną
 • dokumentację zbiorczą (księgi ewidencyjne przyjęć, wykonanych zabiegów i badań diagnostycznych) prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę i położną

Dokumentację udostępnia się:

 • do wglądu w siedzibie ZPOZ MEDICA w warunkach zachowania poufności
 • poprzez sporządzenie z niej odpisów, wyciągów lub kopii
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru, na wniosek organów uprawnionych (sąd, prokurator, rzecznik odpowiedzialności zawodowej)

Dokumentacja medyczna jest także udostępniana innemu zakładowi opieki zdrowotnej lub podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy jest ona niezbędna dla zachowania ciągłości leczenia. W takim trybie udostępnia się karty szczepień, które na wniosek zakładu wysyła się w warunkach zapewniających poufność danych osobowych.


Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii ZPOZ MEDICA pobiera opłatę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w wysokości nie przekraczającej 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualna stawka za udostępnienie 1 strony kopii : 0,70 zł (dopuszczalna wysokość: 0,71 zł, stan na dzień 01.06.2014)Osoby uprawnione do odbioru dokumentacji medycznej:

 • pacjent
 • jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku dzieci jeden z rodziców, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych osoba wskazana przez sąd rodzinny)
 • osoba wskazana przez pacjenta w razie śmierci, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego za życia (w przypadku gdy za życia pacjent nie złożył takiego upoważnienia, dokumentacja medyczna nie może zostać udostępniona nikomu)
 • osoba upoważniona przez pacjenta jednorazowo lub do odwołania upoważnienia

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej osobie nie będącej przedstawicielem ustawowym wymagane jest złożenie oświadczenia na druku dostępnym poniżej, a także w Rejestracji Przychodni. Jest on także dostępny w dziale Druki do pobrania

Oświadczenia o udostępnieniu dokumentacji w razie śmierci, złożone dotychczas na kartotekach pozostają w mocy o ile nie zostaną zmienione oświadczeniem późniejszym.

Czytany 7526 razy